Данък Уикенд  Депутатите приеха окончателно спорния данък „уикенд“, който би трябвало да влезе със задна дата на пленарното си заседание на 15 септември.  Той предвижда полученият в натура доход от служителите или управителят на фирмата да се облага с 10 на сто, ако той е свързан с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи , като автомобили, имоти, телефони и др. Данъчните основи, върху които ще се изчислява ставката, ще са различни в зависимост от вещите. На бизнеса обаче се дава възможност да избира какво облагане на прилага – 10 процента или действащия към момента режим.  Депутатите регламентираха и числови прагове, които да показват каква част от от конкретните видове активи ще за служебно и каква част за лично ползване.  Дава се възможност да се избере фиксирано разделяне, т.е. 50 на 50 за служебни и лични цели. Разходите за автомобили, които се ползват както за дейността така и лично ползване,  се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист. По отношение за определяне на данъчната основа, свързана с недвижимото имущество, когато частта за лични и служебни нужди не могат да бъдат разделени чрез измерване, общият размер на всички разходи, свързани с недвижимото имущество, се умножава или по съотношението на площта за лично ползване и общата площ на съответния имот, или по съотношението между часовете за лично ползване и общите часове. При определянето на данъчната основа за останалите активи, извън посочените две групи по горе, данъчната основа е 20% от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив.

G-HGK8EBKHTF