От 1 октомври 2016 година цената на природния газ, по която „Балгаргаз“ следва да продава природен газ е 286,60 лв./1000 куб. м., или 30.80 лв./MWh, без акциз и ДДС. Новата цена на природния газ е с 1,97 % по-висока от досегашната.

Това решение взе на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за увеличаване на цената.

Към цената за IV-то тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, се добавя цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), утвърдена с Решение № Ц-10 от 25.06.2003 г. на Комисията.

По този начин крайната цена за IV-то тримесечие на 2016 г, по която общественият доставчик следва да продава природен газ на клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, е в размер на 294.32 лв./1000 nm3 или 31.63 лв./MWh (без акциз и ДДС).

КЕВР утвърди цените за ІV-то тримесечие на 2016 г. Според КЕВР към момента на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

Припомняме, още преди три седмици шефът на КЕВР Иван Иванов увери,че цените на парното и топлата вода няма да се променят в началото на отоплителния сезон, дори и да има леко поскъпване на природния газ от октомври.
G-HGK8EBKHTF