Измененията в ЗКПО са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. По-важните промени са представени в настоящия материал.

Промяна в реда за коригиране на счетоводни и други грешки
(чл. 75 ал. 3)

Предвижда се промяна в реда за коригиране на счетоводни и други грешки. След изтичане на законоустановения срок за подаване на годишната данъчна декларация, подателят има право еднократно в срок до 30 септември на текущата година да направи промени, свързани с декларирания данъчен финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за предходната година, чрез подаване на нова декларация. При откриване на грешки след изтичане на предложения срок за корекции, както и за коригиране на грешки за други минали години, се прилага досегашното правило, а именно – данъчно задълженото лице следва писмено да уведоми НАП за допуснатата грешка.

При откриване на счетоводна грешка през 2017 г., свързана с 2016 г., данъчно задълженото лице да може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация за 2016 г.

Декларациите – само по електронен път

Всички декларации по образец, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., ще се подават само по електронен път (чл. 7, ал. 2). Отстъпката по чл. 92, ал. 5, която е за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92, отпада по отношение на декларацията за 2017 г., но за годишната данъчна декларация за 2016 г. ще се ползва тази отстъпка на основание § 61 от ПЗР на ЗИДЗАДС.

Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (чл. 92 ал. 4).

Декларирането за избора на данък „натура“ за новоучредените

В чл. 217 е добавена ал. 4, съгласно която новоучредените данъчно задължени лица декларират избора си по чл. 27, ал. 3 за годината на учредяването им с годишната данъчна декларация, подавана за същата година.

www.kik-info.com

G-HGK8EBKHTF