Счетоводната кантора предлага на своите клиенти ценово обосновани счетоводни услуги. Цените на счетоводните услуги са формирани на базата на извършените счетоводни операции и допълнителните и административни услуги, ползвани от клиента през предходния месец. Така клиентът заплаща вече реално ползвана счетоводна услуга. Формираните цени на счетоводни услуги по този начин позволяват на клиентите да заплащат по-ниски месечни такси за счетоводно обслужване в месеците, в които има малък обем дейност и малък документооборот. В таблицата по-долу са посочени примерни цени за модул „Счетоводство” и модул „ТРЗ и личен състав” – с 1 служител:

Счетоводна кантора Ел Ей Си Консулт ЕООД предлага еднократни счетоводни услуги и счетоводни услуги на абонаментен принцип. Посочените цени са при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване който включва – годишно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, осигуряване и личен състав на 1 служител. Обявените цени могат да варират в зависимост от сложността на счетоводните операции и дейността на клиента.

Цената на счетоводните услуги за фирми зависи от следните фактори:

  • вид на дейността на фирмата – услуги, търговия, производство….
  • вид на фирмата/дружеството – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД, НПО
  • област на дейността
  • наличие на регистрация по ДДС
  • брой обекти
  • документооборот – брой счетоводни документи
  • брой осигурени лица
  • складови наличности

Цени на абонаментно счетоводно обслужване на фирми нерегистрирани по ЗДДС

 Цени
Фирми с до 20 док./месец120.00 лв.
Фирми с до 40 док./месец140.00 лв.
Фирми с до 80 док./месец180.00 лв.
Фирми с над 80 док.по договаряне

Цени на счетоводно обслужване за абонаментно счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ЗДДС

 Цени
Фирми с до 20 док./месец160.00 лв.
Фирми с до 40 док./месец200.00 лв.
Фирми с до 80 док./месец250.00 лв.
Фирми с над 80 док./месецпо договаряне

Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

Цените на счетоводни услуги за фирми с: чуждестранно участие, търговия с автомобили и други стоки втора употреба, туристически услуги, сдружения с нестопанска цел, фондации, строителство, търговия на финансови пазари, транспорт и други са с 50 % по високи от горепосочените поради спецификата им на обработване.

Шанс 2007 ЕООД си запазва правото да предоставя услуги и консултации на различни цени от обявените след запознаване и анализ на конкретната дейност на клиента.

Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 1 човек.
При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персоналУвеличение на стандартната цена
Над 1 човек10 лв

Цени на счетоводни услуги за годишно данъчно и счетоводно приключване на фирми без договор за абонаментно счетоводно обслужване:

Брой документиЦена на годишно счетоводно приключване
до 50 док.200 лв
от 51 до 100 док.300 лв
от 101 до 200 док.400 лв
над 201 док.по договаряне
*Цените са без ДДС
При регистация по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:
До 2 придобивания/ изпращания на месец20 лв
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец40 лв
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец60 лв
От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец60 лв
Над 20 придобивания/ изпращания на месец100+5 лв. за всеки ред над 20

Фирми без дейност – Пакетна цена от 100 лв.

Съставяне на данъчни декларации на физически лица

Съставяне на данъчни декларации на физически лица

Физически лица25.00 лв. на приложение
ЕТЦената на годишното приключване + 25.00 лв. на приложение
Деклрация 6 за самоосигуряващо си лице20.00 лв.

*Цените са без ДДС

G-HGK8EBKHTF